Pasūti kredītreitingu par jebkuru Latvijā reģistrētu uzņēmumu. Pieņem biznesa lēmumus, balstoties uz profesionālu datu analīzi.
Intelia jau izmanto
Intelia pakalpojumi

Riska vadība

Datu analītika

Kredītu brokeris

Pārliecinies vai tavi klienti maksās laikā. Samazini zaudējumus no sliktiem debitoru parādiem. Izvērtē sadarbības uzsākšanu ar jaunu partneri.

Saproti labāk savu pozīciju tirgū. Izpēti konkurentu darbību. Iegūsti analīzi un informāciju par potenciāliem jauniem klientiem.

Apkopo un saņem labāko finansējuma piedāvājumu savam biznesam. Vienkāršākais risinājums aizdevuma piesaistei

Uzzini sava uzņēmuma
kredītreitingu

Piesakies kredītreitingam aizpildot sekojošu pieteikuma formu:
 

Kredītreitings tiks sagatavots 3 darba dienu laikā. Kredītreitinga cena ir EUR 49. Kredītziņojuma paraugs ir pieejams sekojošajā sadaļā.


Kredītreitings ir derīgs 6 mēnešus. Kredītreitinga cena ir EUR 49.


 

Saistību atruna

1. Konfidencialitāte

AS Capitalia apņemas ievērot konfidencialitāti attiecībā uz datiem par Sabiedrību, kas saņemti šī Ziņojuma sagatavošanas gaitā un nav bijuši vai nav publiski pieejami, kā arī ievērot atbilstošu rūpību datu apstrādes procesā. Ņemot vērā, ka Ziņojumā netiek atspoguļoti saņemtie konfidenciālie dati, konfidencialitātes ievērošanas saistības nav attiecināmas uz pašu Ziņojumu, izņemot, ja to tieši norādījis Ziņojuma pasūtītājs. Ziņojuma pasūtītājs un Sabiedrība apzinās un uzņemas atbildību par riskiem, kas saistīti ar elektronisku informācijas nosūtīšanu.

2. Īpašuma tiesības un tiesības uz Ziņojuma izmantošanu. 

Šis Ziņojums ir AS Capitalia īpašums. Šo Ziņojumu vai tā daļu nedrīkst jebkādā formā reproducēt, pārdot, izplatīt vai atsaukties uz to citos dokumentos bez iepriekšējas AS Capitalia rakstveida piekrišanas. AS Capitalia ir izņēmuma tiesības izmantot šo Ziņojumu peļņas gūšanai, kā arī nodot trešajām personām pēc saviem ieskatiem, izņemot, ja Ziņojuma pasūtītājs un/vai Sabiedrība norādījuši ierobežojumus Ziņojuma izplatīšanai.

3. Tiesības uz informācijas nesniegšanu un pakalpojuma pieejamības ierobežojumi.

AS Capitalia patur tiesības nesniegt komentārus, attiecībā uz Ziņojumā pausto viedokļu pamatojumu, kā arī metodēm, kas izmantotas Ziņojuma sastādīšanā. AS Capitalia ir tiesības atteikties no Ziņojuma sagatavošanas, nesniedzot par to paskaidrojumus.

4. Atbrīvošana no atbildības

Šis Ziņojums ir informatīva rakstura un paredzēts izmantošanai vienīgi informatīvos nolūkos. Šo Ziņojumu nevar uzskatīt par padomu, piedāvājumu vai rekomendāciju jebkādu darījumu slēgšanai vai lēmumu pieņemšanai. Ziņojumā iekļautā informācija atspoguļo tā sastādītāju viedokli un nevar tikt uzskatīta par solījumu vai garantiju no AS Capitalia puses, ka Ziņojumā izteiktās prognozes izrādīsies patiesas, uzticamas un ka Ziņojumā paustie apstākļi piepildīsies.

Ziņojums ir balstīts uz Sabiedrības pilnvaroto pārstāvju sniegto informāciju, kā arī publiski pieejamiem informācijas avotiem un datubāzēm. Kredītriska ziņojuma sastādītājs AS Capitalia nav veikusi neatkarīgu sniegtās informācijas pārbaudi un neuzņemas atbildību par šīs informācijas patiesumu, pilnīgumu, precizitāti un uzticamību. Ziņojumā paustie viedokļi attiecas uz tā sagatavošanas brīdi un var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ziņojumā iekļautā informācija, rekomendācijas un secinājumi katram šī ziņojuma saņēmējam ir jāizvērtē neatkarīgi un patstāvīgi, jebkuram darījumam, kuru veic šī Ziņojuma saņēmējs vai izmantotājs, pilnībā jābalstās uz attiecīgās personas personīgo finansiālo apstākļu un darījuma mērķu novērtējumu. Ikvienam šī Ziņojuma saņēmējam un izmantotājam jāapzinās, ka lēmums, kas pieņemts un/vai darījums, kas veikts pēc iepazīšanās ar šajā Ziņojumā pausto viedokli, var neatbilst attiecīgās personas interesēm.

Ziņojuma autori, AS Capitalia, kā arī tās pārstāvji, neuzņemas nekādu atbildību par jebkuriem zaudējumiem vai izdevumiem, ieskaitot, bez ierobežojuma, tiešos un netiešos zaudējumus, kas Sabiedrībai vai trešajām personām radušies saistībā ar Ziņojumā sniegtās informācijas izmantošanu jebkādiem mērķiem, tās pilnību, precizitāti, uzticamību vai piemērotību. AS Capitalia nav atbildīga par Sabiedrības vai trešo personu lēmumiem, kas pieņemti, balstoties uz šajā Ziņojumā iekļauto informāciju. Ziņojumā iekļautās informācijas izmantošana nerada nekādas juridiskas saistības starp AS Capitalia un jebkuru šī Ziņojuma izmantotāju vai trešo personu.

5. Apliecinājums

Apliecinu, ka man ir tiesības iesniegt konktakformā norādīto informāciju par Sabiedrību, kā arī piekrītu savu kontaktformā norādīto personas datu apstrādei pieteikuma apstrādes mērķim.

16.05.2014. redakcijā.